Veerkrachtig BoTu 2028

In tien jaar naar het stedelijk sociaal gemiddelde.

Deze ambitie biedt grote kansen voor creatieve interventies, innovatieve strategieën en private investeringen. 
BoTu bestaat uit de stadswijken Bospolder en Tussendijken in Rotterdam. Twee relatief onbekende parels in Rotterdam. Bijna 7.000 huishoudens herbergen ruim 14.000 bewoners. Beide wijken worden gekenmerkt door een hoge bevolkingsdichtheid en een enorme diversiteit onder bewoners.

Bospolder en Tussendijken zijn woonwijken waar zowel jong als oud sterk vertegenwoordigd is. Met de Schans, de Gijsingflats en de Robijn en de Diamant kent de wijk enerzijds relatief veel huisvesting voor senioren. Ander- zijds wonen er veel (1-ouder) gezinnen en is bijna 20% van de bevolking jonger dan 15 jaar.

De relatieve nabijheid van het centrum, de aanwezigheid van openbaar vervoer en de uitvalswegen in de buurt maakt BoTu aantrekkelijk voor hoger opgeleide en kapitaalkrachtige bewoners. In Le Medi, op de Mathenesserdijk en op de Mathenesserweg zijn gezinnen gevestigd die zich sociaal prima redden. Met de komst van de Hudsons, de Lee Towers en de bebouwing op de kop en staart van het Dakpark zal het percentage hoger opgeleide en kapitaalkrachtige bewoners verder groeien.

Tegelijkertijd zijn de woonwijken aan de binnenzijde van het gebied kwetsbaar. In Tussendijken bestaat meer dan 60% van de woningvoorraad uit sociale huurwoningen in het laagste segment. Ook Bospolder kent ondanks de stadsvernieuwing nog enkele buurtjes met een sterk verouderd woningaanbod. Bijna driekwart van de huishoudens in BoTu heeft een laag inkomen. Op de lijst van twintig armste postcodegebieden van Nederland staan Tussendijken en Bospolder op de 2e en 5e plaats met bijna 30% armen (Sociaal Cultureel Planbureau, 2013). Veel huishoudens kampen met ernstige schulden. Eén op de vijf huishoudens leeft van een bijstandsuitkering.
In BoTu is een coalitie van partijen opgestaan die zich inzet voor het gebied. De huisartsen, schooldirecteuren, Onwijze Moeders, winkeliers, ondernemers, politie Delfshaven, wijkteam BoTu, werkconsulenten in de wijk, Havensteder, Delfs- havencoöperatie, zelfregiehuis, wijkmanager en de Stadsmarinier hebben de handen ineen geslagen. Zij geloven in de kracht van BoTu en zij hebben de ambitie om van BoTu de eerste veerkrachtige wijk van Rotterdam te maken.
 
 
Om deze ambitie te realiseren is een nieuwe manier van werken noodzakelijk, die bestaat uit de volgende onderdelen:

De aanpak is inclusief: bewoners staan centraal. We ontwerpen interventies waarbij de bewoners, (sociale) ondernemers en andere (maatschappelijke) organisaties in en van de wijk expliciet betrokken zijn en een duurzaam effect zullen hebben. Een plan voor de wijk met de wijk!

Met de Schans, de Gijsingflats en de Robijn en de Diamant kent de wijk enerzijds relatief veel huisvesting voor senioren. Anderzijds wonen er veel (1-ouder) gezinnen en is bijna 20% van de bevolking jonger dan 15 jaar.

De sociale opgave staat voorop. De nadruk ligt op interventies die ertoe bijdragen dat de hardnekkige, sociale problematiek in BoTu wordt opgelost. Dit vraagt om een langdurige, integrale aanpak waarin koppelingen worden gemaakt met de fysieke omgeving (inclusief duurzaamheid, energietransitie), economie en veiligheid. In 2019 starten we in BoTu met deze aanpak. De Open Oproep is het startschot van een intensief samenwerkingstraject dat we Social Impact by Design noemen. Deze aanpak is onderdeel van het ‘Programma Veerkrachtig BoTu 2028, in tien jaar naar het stedelijk gemiddelde’.

De aanpak is open en integraal: creatieve ondernemers, bedrijven, overheden en de buurt werken samen. De uitdagingen in BoTu zijn groot. Geen van de partijen is afzonderlijk in staat om de problemen structureel op te lossen. Cruciaal is dat er een brede samenwerking met verschillende partners nodig is. Echt integraal werken is een noodzakelijke voorwaarde om de ambitie in BoTu te realiseren. Dit vraagt ook dat we actief op zoek gaan naar nieuwe samenwerkingsarrangementen tussen burgers, overheid en private bedrijven om de benodigde extra investeringen in BoTu mogelijk te maken. Onderstaand figuur geeft de samenwerkingsvorm weer. Boven is de oude situatie, onder de nieuwe situatie.